Klachtenprocedure Welzijn E25

Heeft u klacht of opmerking?
Raadpleeg dan onze klachtenprocedure.  

Onze klachtenprocedure ziet er als volgt uit:

Onze medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers en stagiairs verrichten hun werkzaamheden naar hun beste vermogen. Dat wil niet zeggen dat er niet eens wat fout kan gaan. Als er klachten zijn over onze medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers, stagiairs, diensten of locaties, willen wij dit graag weten, dan kunnen wij voor passende maatregelen zorgen. Hiermee verbeteren wij continue de kwaliteit van onze dienstverlening.

Als u ontevreden bent over:
– De dienstverlening van de organisatie in het algemeen
– De handelswijze van individuele medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers of stagiairs
– Een specifieke dienst van de organisatie.

En deze ontevredenheid is niet weggenomen nadat u de betreffende persoon om een toelichting gevraagd heeft of na onmiddellijke correctie, dan kunt u een klacht indienen.

  • U dient uw klacht binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk in bij de directeur door middel van het invullen en opsturen van het klachtenformulier. Het klachtenformulier is tevens op alle locaties van de organisatie verkrijgbaar.
  • U dient uw klacht binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk in bij de directeur door middel van het invullen en opsturen van het klachtenformulier. Het klachtenformulier is tevens op alle locaties van de organisatie verkrijgbaar.
  • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • Uiterlijk vier weken nadat de klacht is ontvangen krijgt u van de directeur bericht over de voorgestelde oplossing of de te nemen maatregelen.

Mocht het langer duren dan vier weken voor de klacht kan worden verholpen, dan wordt u ook daarover binnen deze termijn bericht.

  • Als u het niet eens bent met de voorgestelde afhandeling van de klacht, wordt u op de verdere procedure gewezen.6. Klachten over de directeur kunt u middels hetzelfde klachtenformulier richten aan de Raad van Toezicht.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u binnen vier weken na ontvangst van het bericht protest aantekenen bij de directeur. U wordt dan in de gelegenheid gesteld dit protest mondeling toe te lichten.

Als u geen gebruik maakt van de gelegenheid tot mondelinge toelichting, dan ontvangt u binnen twee weken na melding daarvan een definitieve beslissing van de directeur. Als u uw klacht wel mondeling toelicht, maar u en de directeur komen tijdens dat gesprek niet tot een bevredigende oplossing van de klacht, dan ontvangt u binnen twee weken na het gesprek schriftelijk een definitief voorstel voor de afhandeling van uw klacht. Daarbij wordt u gewezen op de mogelijkheid om u te wenden tot de Raad van Toezicht.

Klachtenformulier

Aangepaste werkwijze i.v.m. ontwikkelingen corona virus

Beste samenwerkingspartners en contactpersonen, 

Hierbij willen we u vanuit WelzijnE25 informeren over de wijze waarop wij ons de komende tijd onverminderd inzetten ondanks de ontwikkelingen rond de uitbraak van het Corona virus.  Omdat wij dagelijks met heel veel verschillende mensen in contact zijn, denken wij dat onze medewerkers een groot risico vormen om anderen te besmetten of zelf besmet te raken.

In het belang van de gezondheid van onze cliënten, deelnemers en medewerkers en de wellicht kwetsbare mensen in hun omgeving, zullen wij daarom alle contacten met cliënten, deelnemers en andere contactpersonen in elk geval tot 6 april via telefoon, whatsapp, skype of andere media plaats te laten vinden.

Wij zullen zoals u van ons gewend bent nauw in contact blijven met onze cliënten, deelnemers en andere contactpersonen. Ondertussen onderzoeken we mogelijkheden om ook vervangende activiteiten of trainingen op afstand te organiseren voor onze deelnemers, cliënten en hun gezinnen nu scholen, behandelcentra en opvanglocaties gesloten worden. De locaties en kantoren van WelzijnE25 zoals InBlik, de theater- en muziekschool, de locaties in Delft en Maassluis zijn eveneens gesloten.

Via onze website en andere sociale media kanalen houden we u zoveel mogelijk op de hoogte. Houdt deze kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen en om deel te kunnen nemen aan de nieuwe digitale activiteiten van de teams.

We begrijpen dat deze maatregelen vragen op kunnen roepen, we zijn bereikbaar via info@welzijne25.nl of via 085-0043644.