Privacy

E25 respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid, verwerking en privacy van uw persoonlijke gegevens.

Omgang met uw privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In veel gevallen is het voor ons noodzakelijk om gegevens van u vast te leggen om onze diensten aan u te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de soort dienst die we aanbieden (variërend van het verzorgen van (theater en muziek) cursussen tot het bieden van intensieve individuele begeleiding, wordt er al dan niet een uitgebreid dossier aangelegd.

Dossiervorming (individuele) begeleiding

Het dossier bevat indien van toepassing, naast uw NAW-gegevens de indicatiestelling en zorgtoewijzing en informatie over het traject dat u doorloopt en de ontwikkelingen daarin. Als er sprake is van dossiervorming wordt u altijd van tevoren om toestemming gevraagd.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw traject noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere hulpverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan met u een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens bij ons geregistreerd moeten worden.

Recht op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Ook hiervoor geldt dat we dan in overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden.

Recht op gegevenswisseling

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van onze organisatie om de gegevens te verwerken. In overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden indien u besluit om uw gegevens niet langer of gewijzigd geregistreerd wil laten.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Ook hiervoor geldt dat we dan in overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:
Onze functionaris voor de gegevensbescherming moutmany@e25.nl of via telefoonnummer 085- 0043644

Klachtenprocedure

Heeft u klacht of opmerking? Raadpleeg dan onze klachtenprocedure.

Onze klachtenprocedure ziet er als volgt uit:

Onze medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers en stagiairs verrichten hun werkzaamheden naar hun beste vermogen. Dat wil niet zeggen dat er niet eens wat fout kan gaan. Als er klachten zijn over onze medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers, stagiairs, diensten of locaties, willen wij dit graag weten, dan kunnen wij voor passende maatregelen zorgen. Hiermee verbeteren wij continue de kwaliteit van onze dienstverlening.

Als u ontevreden bent over:
– De dienstverlening van de organisatie in het algemeen
– De handelswijze van individuele medewerkers, vakkrachten, vrijwilligers of stagiairs
– Een specifieke dienst van de organisatie.

En deze ontevredenheid is niet weggenomen nadat u de betreffende persoon om een toelichting gevraagd heeft of na onmiddellijke correctie, dan kunt u een klacht indienen.

  • U dient uw klacht binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk in bij de directeur door middel van het invullen en opsturen van het klachtenformulier. Het klachtenformulier is tevens op alle locaties van de organisatie verkrijgbaar.
  • U dient uw klacht binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk in bij de directeur door middel van het invullen en opsturen van het klachtenformulier. Het klachtenformulier is tevens op alle locaties van de organisatie verkrijgbaar.
  • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • Uiterlijk vier weken nadat de klacht is ontvangen krijgt u van de directeur bericht over de voorgestelde oplossing of de te nemen maatregelen.

Mocht het langer duren dan vier weken voor de klacht kan worden verholpen, dan wordt u ook daarover binnen deze termijn bericht.

  • Klachten over de directeur kunt u middels hetzelfde klachtenformulier richten aan de Raad van Toezicht.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u binnen vier weken na ontvangst van het bericht protest aantekenen bij de directeur. U wordt dan in de gelegenheid gesteld dit protest mondeling toe te lichten.

Als u geen gebruik maakt van de gelegenheid tot mondelinge toelichting, dan ontvangt u binnen twee weken na melding daarvan een definitieve beslissing van de directeur. Als u uw klacht wel mondeling toelicht, maar u en de directeur komen tijdens dat gesprek niet tot een passende oplossing van de klacht, dan ontvangt u binnen twee weken na het gesprek schriftelijk een definitief voorstel voor de afhandeling van uw klacht. Daarbij wordt u gewezen op de mogelijkheid om u te wenden tot de Raad van Toezicht.

Indien bovenstaande mogelijkheden niet tot een passende oplossing leidt kunt u zich als laatste optie wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie Zorg. Zij zullen vervolgens uw klacht verder behandelen. U kunt uw klacht indienen via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

Klachtenformulier